Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9643
Title: Моўная эксплікацыя тэмпаральнасці ў арганізацыйнай камунікацыі (на матэрыяле тэкстаў гадавых справаздач беларускіх, расійскіх і нямецкіх фінансавых устаноў)
Authors: Сіняк, В. Дз.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Автореферат диссертации
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Белорусский язык
Немецкий язык
Русский язык
Issue Date: 2019
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Сіняк, В. Дз. Моўная эксплікацыя тэмпаральнасці ў арганізацыйнай камунікацыі (на матэрыяле тэкстаў гадавых справаздач беларускіх, расійскіх і нямецкіх фінансавых устаноў) : аўтарэферат дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / В. Дз. Сіняк; Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т. - Мінск, 2019. - 26 с.
Abstract: В работе установлена специфика текстовой темпоральности в семантическом и прагматическом аспектах в таком типе организационной коммуникации как годовая отчетность финансовых учреждений. Определены характеристики текстов на материале двух языков и трех лингвокультур. Выявлена их структурно-компонентная упорядоченность, целевая направленность, временная маркированность. Установлены способы языкового выражения значений прошлого, настоящего и будущего времени в тематических разделах текстов годовых отчетов. Определены отличительные и общие черты в семантике темпоральных единиц. Раскрыты их прагматические функции, связанные с различием культуры банковской коммуникации в РБ, РФ, ФРГ. Практическая значимость диссертации заключается в том, что материалы и результаты исследования могут быть использованы в курсах лекций и семинаров по теории межкультурной коммуникации, как актуальный материал в преподавании немецкого и русского языков в целях развития межкультурной компетенции, в преподавании теоретических курсов общего языкознания, стилистики текста и прагматики, на практических занятиях по профессиональному общению, коммуникативному менеджменту, при разработке научно-методических пособий.
Description: У рабоце ўстаноўлена спецыфіка тэкставай тэмпаральнасці ў семантычным і прагматычным аспектах у такім тыпе арганізацыйнай камунікацыі як гадавая справаздачнасць фінансавых устаноў. Вызначаны характарыстыкі тэкстаў на матэрыяле дзвюх моў і трох лінгвакультур. Выяўлена іх структурна-кампанентная ўпарадкаванасць, мэтавая накіраванасць, часавая маркіраванасць. Устаноўлены спосабы моўнага выражэння значэнняў прошлага, цяперашняга і будучага часу ў тэматычных раздзелах тэкстаў гадавых справаздач. Вызначаны адрозныя і агульныя рысы ў семантыцы тэмпаральных адзінак. Раскрыты іх прагматычныя функцыі, звязаныя з адрозненнем культуры банкаўскай камунікацыі ў РБ, РФ, ФРГ. Практычная значнасць дысертацыі заключаецца ў тым, што матэрыялы і вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў курсах лекцый і семінараў па тэорыі міжкультурнай камунікацыі, як актуальны матэрыял у выкладанні нямецкай і рускай моў у мэтах развіцця міжкультурнай кампетэнцыі, у выкладанні тэарэтычных курсаў агульнага мовазнаўства, стылістыкі тэксту і прагматыкі, на практычных занятках па прафесійных зносінах, камунікатыўным мэнеджменце, пры распрацоўцы навукова-метадычных дапаможнікаў.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9643
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций, защищенных в МГЛУ (филологические науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Синяк.pdf694,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.