Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/8693
Title: Ідэя калектыўнай адказнасці ў нацыянальным наратыве аўстрыйскай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя
Other Titles: The Idea of Collective Responsibility in the National Narrative of Austrian Literature of the Second Half of the Twentieth Century
Authors: Гронская, В. Ч.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Австрия
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 1 (116). – С. 97-103.
Abstract: Даследуецца роля ідэі калектыўнай адказнасці ў нацыянальным наратыве аўстрыйскай літаратуры. На творчасць аўтараў другой паловы ХХ ст. паўплывала неабходнасць асэнсаваць ступень аўстрыйскай віны ў падзеях Другой сусветнай вайны. Праз адмаўленне ад афіцыйнай пазіцыі замоўчвання гэтай віны пісьменнікі ствараюць новы варыянт нацыянальнага наратыву, у аснове якога ляжыць ідэя калектыўнай адказнасці за падзеі мінулага. К л ю ч а в ы я с л о в ы: нацыянальны наратыў; нацыянальная ідэнтычнасць; калектыўная адказнасць; антыайчынная літаратура; матыў беспрытульнасці; моўны эксперымент.
Description: Gronskaya O. The Idea of Collective Responsibility in the National Narrative of Austrian Literature of the Second Half of the Twentieth Century. The article explores the role of the idea of collective responsibility in the national narrative of Austrian literature. The work of authors of the second half of the twentieth century was influenced by the need to comprehend the degree of Austrian guilt in the events of World War II. By renouncing the official position of concealing this guilt, the writers create a new version of the national narrative, which is based on the idea of collective responsibility for the events of the past. K e y w o r d s: national narrative; national identity; collective responsibility; anti-domestic literature; motif of homelessness; language experiment.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/8693
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.