Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6727
Title: Металексічная значымасць: лінгвістычная актуалізацыя
Other Titles: Metalexical Significance: Linguistic Actualization
Authors: Барковіч, А. А.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Прикладное языкознание
Вычислительная лингвистика
Issue Date: 2021
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Контрастивные исследования языков и культур : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч. конф., Минск, 30-31 окт. 2019 г. – Минск : МГЛУ, 2021. – С. 272-276.
Abstract: Перспектыўнасць металексічнай інтэрпрэтацыі семантыкі маўлення грунтуецца на магчымасці пераходу ад узроўню інтэрпрэтацыі асобных лексем да ўзроўню металексічнай інтэрпрэтацыі семантыкі тэксту і – у больш шырокім кантэксце – дыскурсу. Практыка пацвярджае апраўданасць актуальнай мадыфікацыі і развіцця сродкаў апісання семантыкі. У дадзенай сувязі адной з ключавых характарыстык лінгвістычнай катэгарыяльнасці з’яўляецца ўніверсалія металексічнай значымасці. Мэтазгоднасць шырокай, у тым ліку металексічнай рэпрэзентацыі значымасці сёння абумоўлена «лінгваінфармацыйнай» спецыфікай самой камунікацыйнай сферы. Семантыка тэксту і дыскурсу ў аспекце сучаснай камунікацыі набывае асаблівую «адчувальнасць» да прэцызійных і верыфікаваных складнікаў тэксту. Але інтэрпрэтацыя элементаў з апорай на лексічную семантыку словаўжывання не дазваляе дасягнуць неабходнай дыскрэтнасці камп’ютарнага апасродкавання маўлення. Класічнымі аргументамі ў дадзеным кантэксце сталі нараканні на недасканаласць машыннага перакладу, у многім заснаванага на «традыцыйнай» лексікаграфіі і ўласналінгвістычнай семантыцы метаапісанняў. Адным з шляхоў удасканалення сучаснай камунікацыі з’яўляецца распрацоўка металексічнай семантыкі маўлення і яе імплементацыя ў лінгвістычную тэорыю.
Description: Barkovich A. A. Metalexical Significance: Linguistic Actualization. Long-term benefits of speech semantics metalexical interpretation are based on the possibility to develop from the individual lexemes interpretation level to the metalexical interpretation level of the text semantics and, in a broader context, the discursive semantics. Practice proves the propriety of actual modification and development of semantics description tools. In this regard, one of the key characteristics of linguistic categoriality is the universal of metalexical significance.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6727
ISBN: 978-985-28-0043-3
Appears in Collections:Контрастивные исследования языков и культур (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.