Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/377
Title: Генезіс паняцця «інтэртэкстуальнасць» у тэорыі літаратуры
Other Titles: Genesis of the “Intertextuality” Concept in the Theory of Literature
Authors: Радкевіч, В. І.
Keywords: Литературоведение
Теория литературы
Issue Date: 2018
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2018. – № 4 (95). – С. 166-171.
Abstract: Артыкул прысвечаны разгляду генезісу паняцця інтэртэкстуальнасці, перадумоў яго з’яўлення. Тэорыя інтэртэксту, якая склалася галоўным чынам у ходзе даследавання інтэртэкстуальных сувязей ў мастацкай літаратуры, глыбока змяніла ўяўленне пра тэкст, спосабы яго прачытання і аналізу. Тэорыя інтэртэкстуальнасці была падрыхтавана працамі М. Бахціна, рускіх фармалістаў і прадстаўнікоў структуралізму, але яе з’яўленне было дэтэрмінавана сацыяльнымі трансфармацыямі і няздольнасцю тагачасных філосафа-метадалагічных установак патлумачыць і выправіць дадзеныя трансфармацыі. Думка пра аўтаномнасць тэксту дазволіла з’явіцца на свет паняццю «інтэртэкст».
Description: The theory of intertext which developed mainly in the study of intertextual relationships in fiction, deeply changed the idea of the text as well as the ways of reading and reviewing it. The theory of intertextuality was investigated in the works by M. Bakhtin, Russian formalists and representatives of structuralism, but its appearance was determined by social transformations and the inability of the philosophy of methodological systems to explain and correct the data transition. The idea of text autonomy has allowed the concept of “intertext” to be born.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/377
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Серия 1. ФилологияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.