Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/12796
Title: Рэцэпцыя паэзіі Уладзіслава Бранеўскага ў Беларусі
Other Titles: Reception of Władysław Broniewski’s Poetry in Belarus
Authors: Хмяльніцкі, М. М.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Польша
Issue Date: 2023
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Хмяльніцкі, М. М. Рэцэпцыя паэзіі Уладзіслава Бранеўскага ў Беларусі / М. М. Хмяльніцкі // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2023. – № 4 (125). – С. 104–115.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца гісторыя і спецыфіка ўспрымання ў беларускай сацыякультурнай прасторы паэзіі У. Бранеўскага, выяўляюцца віды і формы яе рэцэпцыі ў розныя перыяды (1920–30-я гг., другая палова ХХ – пачатак ХХІ ст.), у тым ліку асэнсаванне асобы і паэтычнай спадчыны польскага аўтара айчынным літаратуразнаўствам. Праз прызму асноўных вобразаў і матываў (вандроўнік, агонь, дарога, радзіма, рэвалюцыя, дрэва, жыццё і смерць, паэт і паэзія, барацьба і інш.), рытміка-інтанацыйных асаблівасцей, ідэйна-мастацкай суадпаведнасці арыгіналу праведзены аналіз найбольш рэпрэзентатыўных перакладаў твораў У. Бранеўскага, здзейсненых беларускімі аўтарамі (Янкам Купалам, М. Машарам, М. Танкам, Р. Барадуліным, М. Лужаніным, А. Лойкам і інш.). Ключавыя словы: рэцэпцыя; паэзія; мастацкі пераклад; польская літаратура; беларуская літаратура; традыцыя; верш; лірычны герой.
Description: Khmialnitski M. Reception of Władysław Broniewski’s Poetry in Belarus. The article examines the history and specifics of perception of Władysław Broniewski’s poetry in the Belarusian sociocultural space. The types and forms of its reception in different periods (1920s–30s, second half of the 20th century – beginning of the 21st century), including the understanding of the personality and poetic heritage of the Polish author in domestic literary studies, are discussed. Through the lens of the principal images and motifs (traveller, fire, road, homeland, revolution, tree, life and death, poet and poetry, struggle, etc.), rhythmic and intonational features, ideological and artistic correspondence to the original works, the analysis of the most representative translations of the W. Broniewski’s works made by Belarusian authors (Janka Kupala, M. Mašara, M. Tank, R. Baradulin, M. Lužanin, A. Lojka, etc.) was carried out. Key words: reception; poetry; artistic translation; Polish literature; Belarusian literature; tradition; poem; lyrical hero.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/12796
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-115.pdf483,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.