Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9249
Title: Матыў вясны ў паэзіі П. Броўкі 1930-х гг
Other Titles: The Motif of Spring in P. Brouka’s Poetry of the 1930-s
Authors: Садко, Л. М.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 3 (118). – С. 72-79.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца матыў вясны і яго ўвасабленне ў лірыцы П. Броўкі 1930-х гг., удакладняецца метафарычны патэнцыял лейтматыва вясны, яго інварыянты і інтэрпрэтацыі праз вобразы маладосці, вітальнасці, абнаўлення, руху, земляробчай працы і язычніцкіх абрадаў. Робяцца вывады пра асаблівасці функцыянавання матыву вясны ў грамадзянска-патрыятычнай, «вытворчай» і інтымнай лірыцы. У выніку вызначаюцца ідэйна-тэматычныя дамінанты лірыкі паэта, у якой знітаваны рэпертурэмы футурызму (услаўленне тэхнікі і прагрэсу, культ маладосці і дынамічнасці, эксперыменты з рытмам і рыфмай), адлюстраванне эстэтыкі і паэтыкі часу сацыялістычных пераўтварэнняў («вытворчая» тэматыка, асаблівы герой-бальшавік), рысы народнай аксіялогіі (замілаванне роднай зямлёй, веданне архаічных земляробчых цыклаў, адносіны да зямлі як да жывой істоты, лірызм пачуццяў паміж юнаком і дзяўчынай). К л ю ч а в ы я с л о в ы: П. Броўка; матыў; вясна; абнаўленне; футурызм; сацыялізм; народная аксіялогія.
Description: Sadko L. The Motif of Spring in P. Brouka’s Poetry of the 1930-s. The article examines the motif of spring and its embodiment in P. Brouka’s poetry of the 1930s. The author of the article clarifies the metaphorical potential of the leitmotif of spring, its invariants and interpretations through the images of youth, vitality, renewal, movement, agricultural work and pagan rites. Conclusions are made about the peculiarities of the functioning of the spring motif in civic-patriotic, “production” and intimate lyrics. As a result, the ideological and thematic dominants of the poet’s lyrics are determined, which contain the repertoires of futurism (glorification of technology and progress, cult of youth and dynamism, experiments with rhythm and rhyme), and reflect the aesthetics and poetics of the time of socialist transformations (“production” theme, a special hero-Bаlshаvik), the features of folk axiology (love of the native land, knowledge of archaic agricultural cycles, attitude to the earth as a living being, lyricism of feelings between a young man and a girl). K e y w o r d s: P. Brouka; motif; spring; renewal; futurism; socialism; folk axiology.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9249
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Садко Л. М. Матыў вясны ў паэзіі П. Броўкі 1930-х гг.pdf426,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.