Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9246
Title: Семантыка і сінтаксічныя асаблівасці ўжывання ўзмацняльных часціц у мове мастацкай літаратуры (на прыкладзе твораў І. Шамякіна)
Other Titles: Semantics and Syntactic Features of the Use of Emphatic Particles in the Language of Fiction (on the Example of I. Shamiakin’s Works)
Authors: Якушава, А. М.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Частное языкознание. Языки мира
Лингвистика текста. Лингвостилистика
Белорусский язык
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 3 (118). – С. 50-56.
Abstract: У артыкуле на матэрыяле мастацкіх твораў І. П. Шамякіна даследуюцца семантыка-сінтаксічныя асаблівасці ўжывання ўзмацняльных часціц у сучаснай беларускай мове. Раскрываецца іх роля як сінтаксічнага сродку сувязі розных лексіка-граматычных разрадаў слоў. Аналізуецца структура сінтаксічных канструкцый, у якіх ужываюцца часціцы, іх кантэкстуальныя і функцыянальныя магчымасці, граматычныя значэнні, ступень іх ужывальнасці, сэнсавыя, мадальныя і эмацыянальныя адценні, роля і актуалізацыя часціц у сукупнасці з астатнімі элементамі кантэксту. К л ю ч а в ы я с л о в ы: часціца; кампанент; сэнсавае адценне; значэнне; функцыі; сінтаксічныя канструкцыі.
Description: Yakushava A. Semantics and Syntactic Features of the Use of Emphatic Particles in the Language of Fiction (on the Example of I. Shamiakin’s Works). Based on the works of I. P. Shamiakin, the article presents the study the semantic and syntactic features of the use of emphatic particles in the modern Belarusian language. Their role as a syntactic means of communication between different lexical and grammatical categories of words is revealed. The analysis includes the structure of syntactic constructions in which particles are used, their contextual and functional capacity, grammatical meanings, the scope of their use, their semantic, modal and emotional shades, the role and actualization of particles in conjunction with other elements of the context. K e y w o r d s: particle; component; semantic connotation; meaning; functions; syntactic constructions.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9246
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.