Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/8302
Title: Структурна-семантычныя асаблівасці беларускіх сінтаксічных фразеалагізмаў з пастаянным кампанентам толькі і іх адпаведнікаў у англійскай мове
Authors: Гарановіч, Т. І.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Английский язык
Белорусский язык
Лексикология. Лексическая семантика
Issue Date: 2021
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Язык – семиотика – культура : сб. науч. ст. – Минск : МГЛУ, 2021. – C. 233-238.
Abstract: У артыкуле прадстаўлены вынікі супастаўляльнага даследавання беларускага сінтаксічнага фразеалагізма толькі і Х і яго семантычных адпаведнікаў у англійскай мове. Вылучаюцца семантычныя варыянты беларускага СФ, выяўляюцца яго вектарныя адпаведнікі ў англійскай мове, вызначаюцца кантрастыўныя пары для СФ у кожным з яго значэнняў. У супастаўляльным аспекце разглядаюцца асаблівасці рэалізацыі модуснай семантыкі СФ і сродкі яе акцэнтавання ў беларускай і англійскай мовах. Ключавыя словы: сінтаксічны фразеалагізм, мадэль, пастаянны/пераменны кампанент, модусная семантыка, абагульненае значэнне, семантычны варыянт.
Description: The article describes results of a comparative study of the Belarusian syntactic idiom толькі і Х and its semantic correspondences in English. Semantic variants of the Belarusian idiom have been singled out, its vector correspondences in English have been determined, contrastive pairs for the idiom in all its meanings have been found. Peculiarities of manifesting the idiom’s mode semantics and means of emphasizing it in Belarusian and English have been dwelled on in a comparative aspect. Keywords: syntactic idiom, model, permanent/variable component, mode semantics, generalized meaning, semantic variant.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/8302
ISBN: 978-985-28-0084-6
Appears in Collections:Язык - семиотика - культура (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.