Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6778
Title: Мастацка-эстэтычная і жанравая парадыгма твораў Людмілы Рублеўскай і Дзіяны Сэтэрфілд
Other Titles: Artistic, Aesthetic and Genre Paradigm of Works by Ludmila Rubleuskaya and Diane Setterfield
Authors: Рак, М. С.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Великобритания
Issue Date: 2021
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2021. – № 3 (112). – С. 134-140.
Abstract: У артыкуле на аснове кампаратывісцкага падыходу супастаўляецца проза Л. Рублеўскай і Д. Сэтэрфілд, вызначаецца вобразна-тэматычная, жанравая і стылёвая адметнасць твораў беларускай і англійскай пісьменніц, выяўляюцца спосабы рэцэпцыі гатычнай традыцыі ў сучасных апавяданнях і раманах. Адзначаецца, што сучасныя пісьменніцы выкарыстоўваюць паралельны хранатоп, белетрызуюць наратыўны аповед, ствараюць поліжанравыя раманныя формы. Ключавыя словы: кампаратывістыка; рэцэпцыя; беларуская проза; англійская проза; мастацка-эстэтычная спецыфіка; жанравая дыфузія; гатычная традыцыя; белетрызацыя аповеду.
Description: Rak M. Artistic, Aesthetic and Genre Paradigm of Works by Ludmila Rubleuskaya and Diane Setterfield. The work compares the prose of L. Rubleuskaya and D. Setterfield on the basis of a comparative approach, defines the imagery, thematic, genre and stylistic features of the works of these two Belarusian and English writers, reveals the ways of functioning of the gothic tradition in contemporary stories and novels. It is noted that modern writers use a parallel chronotope, fictionalize the narrative, create multi-genre novel forms. Key words: comparative studies; reception; Belarusian prose; English prose; artistic and aesthetic specifics; genre diffusion; gothic traditions; fictionalization of the narrative.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6778
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.