Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6439
Title: Кантынуальнасць семантыкі праславянскіх *lice, *likъ ў беларускай і польскай мовах
Other Titles: Semantic Continuity of Proto-Slavic *Lice, *Likъ in Belarusian and Polish
Authors: Бранавец, П. С.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Лексикология. Лексическая семантика
Белорусский язык
Польский язык
Issue Date: 2021
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2021. – № 2 (111). – С. 111-118.
Abstract: У артыкуле разгледжана семантыка кантынуантаў праславянскіх *lice, *likъ ў беларускай і польскай мовах на працягу іх гістарычнага развіцця. На аснове лексікаграфіч-ных дадзеных прадстаўлены групы значэнняў невытворных субстантываў з коранем *lik-. Прапанавана схема-кантынуум іх арганізацыі, прааналізавана яе палексемнае запаўненне ў абедзвюх мовах у супастаўляльным плане. Выкарыстаны падыход пастаўлены ў кантэкст метадалагічнага збліжэння сінхронных і дыяхранічных даследаванняў лексічнай семантыкі. Ключавыя словы: лексічная семантыка; полісемія; семантычная дэрывацыя; гісторыя мовы; беларуская мова; польская мова.
Description: Branavets P. Semantic Continuity of Proto-Slavic *Lice, *Likъ in Belarusian and Polish. The article deals with the semantics of the Proto-Slavic *lice, *likъ continuants in Belarusian and Polish through their historical development. Meanings of non-derived substantives with root *lik- are presented in groups. Author proposes a scheme of their continual organisation and compares its filing by separated lexems in both languages. Applied approach is situated in the context of metodological synthesis of synchronical and diachronical lexical semantics research. Key words: lexical semantics; polysemy; semantic derivation; language history; Belarusian; Polish.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6439
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бранавец П. С. Кантынуальнасць семантыкі.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.