Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/4381
Title: Другасныя каларатыўныя намінацыі (на матэрыяле ад’ектываў беларускай і англійскай моў)
Other Titles: Secondary Colour Nominations (on the Material of Adjectives in the Belarusian and English Languages)
Authors: Мусіенка, В. А.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Лексикология. Лексическая семантика
Английский язык
Белорусский язык
Issue Date: 2020
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2020. – № 3 (106). – С. 52-58.
Abstract: У артыкуле даследуюцца другасныя каларатыўныя намінацыі ў беларускай і англійскай мовах. Разглядаюцца семантычныя мадэлі (прамыя і адваротныя), у рэцыпіентнай сферы якіх указваюцца храматычныя ці ахраматычныя колеры, а ў зыходнай сферы – квалітатыўныя характарыстыкі, звязаныя з найменнямі камянёў, мінералаў, жывёл, птушак, раслін. Вызначаюцца агульныя для дзвюх моў і спецыфічныя для кожнай з іх асаблівасці каларатыўных намінацый.
Description: Musiyenka V. A. Secondary Colour Nominations (on the Material of Adjectives in the Belarusian and English Languages). The article deals with secondary colour nominations in the Belarusian and English languages. It characterizes the semantic models (direct and inverse), in the recipient sphere of which chromatic or achromatic colours are indicated, and in the initial sphere – qualitative characteristics. Common features of colour nominations for both languages and specific ones for each language are determined.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/4381
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мусіенка В. А. Другасныя каларатыўныя намінацыі.pdf283,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.