Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/13210
Title: Імагалагічныя даследаванні С. П. Мусіенка: беларуска-польскі вектар
Other Titles: Imagological Research of S. P. Musienka: Belarusian-Polish Vector
Authors: Хмяльніцкі, М. М.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Польша
Issue Date: 2023
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Хмяльніцкі, М. М. Імагалагічныя даследаванні С. П. Мусіенка: беларуска-польскі вектар / М. М. Хмяльніцкі // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2023. – № 5 (126). – С. 129–137.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца навуковыя здабыткі С. П. Мусіенка як даследчыка беларуска-польскіх літаратурных сувязей праз прызму імагалогіі. Ахарактарызаваны асноўныя аб’екты літаратуразнаўчай увагі вучонага: тэарэтычна-метадалагічныя прынцыпы імагалогіі як навукі, жыццё і творчасць А. Міцкевіча, Э. Ажэшка, Г. Сянкевіча, С. Выспянскага, З. Налкоўскай, А. Карпюка і інш., феномен беларуска-польскага культурнага памежжа, беларуская/польская рэцэпцыя твораў пісьменнікаў Польшчы і Беларусі. Выяўлены асноўныя вектары імагалагічных даследаванняў С. П. Мусіенка, прысвечаных характарыстыцы форм і ўзроўняў іншанацыянальнай прысутнасці ў творах польскіх аўтараў ХІХ–ХХ стагоддзяў. Ключавыя словы: імагалогія; кампаратывістыка; літаратурныя сувязі; рэцэпцыя; польская літаратура; беларуская літаратура; традыцыя; стэрэатып; дыскурс; памежжа.
Description: Khmialnitski M. Imagological Research of S. P. Musienka: Belarusian-Polish Vector. The article examines the scientific achievements of S. P. Musienka as a researcher of Belarusian-Polish literary relations through the prism of imagology. The paper characterises the main objects of the scholar’s literary attention, including theoretical-methodological principles of imagology as a science, the life and work of A. Mickiewicz, E. Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, S. Wyspiański, Z. Nałkowska, A. Karpiuk, etc., the phenomenon of Belarusian-Polish cultural borderland, Belarusian and Polish reception of the works of writers from Poland and Belarus. The main vectors of S. P. Musienka’s imagological research dedicated to the characterisation of the forms and levels of foreign presence in the works of the Polish authors of the 19th–20th centuries are revealed in the article. Key words: imagology; comparative studies; literary connections; reception; Polish literature; Belarusian literature; tradition; stereotype; discourse; borderland.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/13210
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129-137.pdf458,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.