Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/13207
Title: Аспекты візуальнага ў вершаваных казках В. Віткі
Other Titles: Aspects of the Visual in Poetic Fairy Tales by V. Vitka
Authors: Леська, Л. П.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Issue Date: 2023
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Леська, Л. П. Аспекты візуальнага ў вершаваных казках В. Віткі / Л. П. Леська // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2023. – № 5 (126). – С. 115–122.
Abstract: У артыкуле выпрацаваны метадалагічны інструментарый для даследавання праблемы візуальнага ў вершаваных казках В. Віткі. У якасці цэнтральных прыёмаў аналiзу праблемы візуальнага выкарыстаны зрокава акцэнтаваныя прыёмы погляду на самога сябе, погляду іншага, панарамнага агляду і графічныя вобразы. Дамінантным вобразам мастацкай геаметрыі ў вершаваных казках “Вавёрчына гора”, “Буслінае лета”, “Казка пра цара Зубра” з’яўляецца вобраз кола. З аднаго боку, гэта вобраз прадметнага свету пісьменніка (драўлянае кола – аснова для дамоўкі буслоў), з другога – сімвалічна-мысленны вобраз-знак выражэння цэнтральнай канцэпцыі твора (яднання сям’і ў казцы “Вавёрчына гора”, самапазнання ў казках “Буслінае лета” і “Казка пра цара Зубра”). Візуальны свет твораў В. Віткі зменліва рухомы, у ім суіснуюць аўтарскія бачанні і ўяўленні чытачоў. Ключавыя словы: В. Вітка; візуальнасць; мастак; беларуская дзіцячая літаратура; вершаваная казка; вобраз кола; зрокава-візуальны.
Description: Leska L. Aspects of the Visual in Poetic Fairy Tales by V. Vitka. The article develops methodological tools for studying the problem of the visual in V. Vitka’s poetic fairy tales. Visually accentuated techniques are used as the central techniques for analyzing the problem of the visual: the techniques of looking at oneself, another person’s view, panoramic view and graphic images. The dominant image of artistic geometry in the poetic fairy tales “Squirrel’s Sorrow”, “Stork’s Summer”, “The Tale of Tsar Aurochs” is the image of the wheel. On the one hand, it is a part of the writer’s world of objects (a wooden wheel is the basis for the stork’s nest), on the other hand, it is a symbolic mental image – the expression of the central concept of the work (family unity in the fairy tale “Squirrel’s Sorrow”, self-knowledge in the fairy tales “Stork’s Summer” and “The Tale of Tsar Aurochs”). The visual world of V. Vitka’s texts is dynamic, it combines the author’s concepts and readers’beliefs. Key words: V. Vitka; the visual; artist; Belarusian children’s literature; poetic fairy tale; the image of the wheel; visual.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/13207
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115-122.pdf443,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.