Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/12795
Title: Мастацка-вобразная эвалюцыя верша У. Жылкі “Развітанне” (1928): выдавецка-архіўны дыскурс
Other Titles: Artistic and Imaginary Evolution of U. Zhylka’s Poem “Farewell” (1928): Publishing-Archive Discourse
Authors: Трус, М. В.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Issue Date: 2023
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Трус, М. В. Мастацка-вобразная эвалюцыя верша У. Жылкі “Развітанне” (1928): выдавецка-архіўны дыскурс / М. В. Трус // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2023. – № 4 (125). – С. 88–97.
Abstract: У артыкуле праводзіцца беспрэцэдэнтны ў гісторыі разгляду творчасці У. Жылкі параўнальны аналіз апублікаванай рэдакцыі верша ў часопісе “Узвышша” (1928, № 5) і яго рукапісу, выяўленага ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Адзначаецца, што канцэптуальныя змены датычацца розных узроўняў арганізацыі тэксту, закранаюць назву, вобраз лірычнага героя, мастацка-выяўленчы інструментарый і інш. У кантэксце аўтарскай міфа-паэтыкі прасочаны абставіны напісання твора, прапанавана рэканструкцыя пошукавай дзейнасці, праведзенай на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў літаратуразнаўцамі і роднымі паэта. Ключавыя словы: беларуская літаратура; еўрапейскія традыцыі; культурнае наследаванне; архіўныя росшукі; рукапісы, вершаваная форма ле; эпісталярная спадчына; краязнаўства.
Description: Trus M. Artistic and Imaginary Evolution of U. Zhylka’s Poem “Farewell” (1928): Publishing-Archive Discourse. The article conducts a comparative analysis of the published edition of the poem in the magazine “Uzvyshsha” (1928, No. 5) and its manuscript discovered in the funds of the Belarusian State Archive-Museum of Literature and Art, which is unprecedented in the history of consideration of the work of U. Zhylka. It is noted that conceptual changes relate to different levels of text organization, affect the title, image of the lyrical hero, artistic and visual tools, etc. In the context of the author’s myth-poetics, the circumstances of the writing of the work are traced, and a reconstruction of the search activity conducted over several decades by literary experts and the poet’s relatives is proposed. Key words: Belarusian literature; European traditions; cultural inheritance; archival searches; manuscripts; the poetic form of lai; epistolary heritage; local history.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/12795
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88-97.pdf450,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.